Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Monika Czaplicka

Wobuzz. W branży social media od 10 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla różnych klien­tów. Pro­wa­dzi fan­page „Kry­zysy wybu­chają w social media w week­endy” oraz bloga czaplicka.eu. Jej debiu­tancka książka Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Jedna z autorek II tomu Biblii E-biznesu. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych. Podczas konferencji I love marketing otrzymała I miejsce (z 18) za najlepszą prelekcję głosami prawie 900 widzów zgromadzonych na sali oraz przed komputerami. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz